Ugdymas

 

TRAKŲ MENO MOKYKLOS

 UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

2022-2023 m. m.

 

1. Ugdymo organizavimas 2022-2023 mokslo metais:

1.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 metų rugsėjo 1 d., pabaiga – 2023 metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos. Ugdymo proceso trukmė – 36 savaitės.

1.2. ugdymosi procesas skirstomas pusmečiais:

Pusmetis

Muzika

Dailė ir šokis

I

2022 m. rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d.

2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 22 d.

II

2023 m. sausio 1 d. – birželio 15 d.

2023 m. sausio 23 d. – birželio 15 d.

1.3. pamokų laikas muzikos skyriuje:

Eil. Nr.

Pirmadienis-penktadienis

Šeštadienis

 

1

12.30-13.15

9.10-9.55

2

13.20-14.05

10.00-10-45

3

14.10-14.55

10.50-11.35

4

15.05-15.50

11.40-12.25

5

15.55-16.40

12.30-13.15

6

16.50-17.35

7

17.40-18.25

8

18.30-19.15

9

19.20-20.05

10

20.10-20.55


1.4. dėl epidemiologinės situacijos, pamokų laikas muzikos, šokio ir dailės skyriuose skirtingas.
1.5. mokykla dirba šešias dienas per savaitę (Trakų meno mokyklos darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos Trakų meno mokyklos direktoriaus 2019-02-01 įsakymu Nr. (3.1.)V1-16); 

1.6. dailės skyriuje pamokos vykdomos pagal dailės pamokų tvarkaraštį;

1.7. šokio skyriuje pamokos vykdomos pagal individualius šokių mokytojų pamokų tvarkaraščius;

1.8. atsižvelgiant į popietinį darbo laiką su mokiniais, pertraukų trukmė mokykloje – 5-10 min;

 

2. Mokinių atostogos:

2.1. atostogų datos:

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.
Vasaros atostogos 2023 m. birželio 16 d. – rugpjūčio 31 d.


2.2.
 Veikla moksleivių atostogų metu – savišvieta, metodiniai renginiai, meninė labdara, dalyvavimas įvairiuose meniniuose forumuose, stojamieji egzaminai, kūrybinės stovyklos, plenerai,  projektai, koncertinės kelionės ir kt. (2009 m. rugpjūčio 27 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. S1- 252 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu“ tvarkos aprašas). 

3. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių (pagal bendrojo ugdymo mokyklą) mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

4. Oro temperatūrai esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai į mokyklą gali neiti 6-12 klasių (pagal bendrojo ugdymo mokyklą) mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

5. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas įprastu mokymo proceso organizavimo būdu, jis gali būti koreguojamas, laikinai stabdomas arba vykdomas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.