Dailė

DAILĖS SKYRIUS

Dailė – tai ne vien piešimas, kaip dažnai manoma. Vaikai mokomi piešti ir tapyti įvairia technika – pieštuku, anglimi, tušu, guašu, tempera, akvarele, tekstilės dažais. Taip pat mokoma grafikos, skulptūros, keramikos. Dėstomi dailės pažinimo dalykai, užsiimama laisva kūryba. Organizuojami susitikimai su žymiais dailininkais, lankomos jų dirbtuvės ir parodos, darbas vyksta ir gamtoje, kūrybinėse stovyklose- pleneruose, kur vaikai susipažįsta ir studijuoja Trakų krašto kultūros paveldą. Plenero metu sukaupta medžiaga naudojama kuriant piešinius visų mokslo metų eigoje.
Geriausi mokinių darbai pristatomi respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, eksponuojami parodose. Dailės skyriaus mokiniai su kitais skyriais dalyvauja bendruose meniniuose renginiuose, kuria dekoracijas, programėles ir logotipus. Dailės skyrių baigė jau kelios absolventų laidos, iš kurių ne vienas mokinių pasirinko tolimesnį su daile susijusį kelią .

Mokymosi metu išugdytas meninis skonis, spalvų ir formų pojūtis  – tai turtas, išliksiantis visam gyvenimui.

Dailės skyrius veikia Trakuose ir Aukštadvaryje.

Trakų skyriuje su mokiniais dirba vyresnieji mokytojai Renata Mečkovskienė, Girėnas Širbinskas, Jonas Mečkovskis. Aukštadvario skyriuje – vyresnioji mokytoja Nijolė Mečkovskaja.

Tikslas: padėti mokiniams įgyti, nuosekliai ir sistemingai ugdyti dailės srities meninius gebėjimus, individualumą, kultūrinį sąmoningumą, estetinę nuovoką, tenkinti dailės pažinimo ir raiškos poreikius.

Grafinė raiška supažindina su nesudėtingomis grafinėmis technikomis, atspaudais, piešimu tušu, pieštuku, kreidelėmis.

Erdvinė raiška formuoja komponavimo plokštumoje, erdvinės formos kūrimo, formų komponavimo tarpusavyje pradinius įgūdžius.

Spalvinė raiška padeda suvokti pagrindinių, papildomų chromatinių ir achromatinių spalvų maišymą, atsapalvius, šiltų – šaltų bei tamsių – šviesių spalvų sąvokas, nuotaikų kūrimą spalvomis.

Dailės pažinimas ir reflektavimas padeda suteikti dailės suvokimo pradmenis ir formuoti pradinius dailės raiškos įgūdžius.

Piešimas padeda suvokti tikrovės formų įvairovę, formuoti jų perteikimo bei studijavimo įgūdžius.

Tapyba – tai tapybinio aplinkos suvokimo ir perteikimo bei spalvos, kaip dailės raiškos priemonės, naudojimo pagrindai. Ji apima spalvininkystę, tapybinę plastiką, formos ir erdvės kūrimą spalva, įvairias tapybos technikas ir kt..

Kompozicija supažindina su dailės kūrinio kūrimo principais. Ji apima kompozicijos pagrindus ir pasirenkamąsias dailės šakas.

Skulptūra – erdvinės formos suvokimo ir kūrimo pagrindai. Ji apima lipdybą, skulptūrą, erdvinę plastiką, erdvinės formos kompoziciją, formą erdvėje, mažąją plastiką, skulptūrinį objektą ir kt..

Dailėtyra apima dailės istoriją, teoriją ir kritiką, supažindina su dailės ir architektūros istorine raida, kūrimo istoriniu ir kultūriniu kontekstu, dailės rūšimis, žanrais, ir vizualinės kalbos pagrindais, formuojantis individualų mokinio santykį su kūriniu, ugdantis sugebėjimą vertinti.

Pradinio ugdymo programa yra 3 metų.

Pagrindinio ugdymo programa trunka 4 metus.