Pagrindinis

Sveikiname su vasario 16-ąja – Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

***
Kviečiame į koncertą!
Kviečiame aplankyti parodą!
***
Maloniai kviečiame į koncertus!
***
***
***
Maloniai kviečiame į Kalėdinius koncertus!
***
Kviečiame aplankyti parodą!
***
Gruodžio 9 d. lauksime Trakų meno mokykloje!
***
Maloniai kviečiame aplankyti parodą!
***
Kviečiame į koncertą!
***
Kviečiame!
***
Maloniai kviečiame!

RESPUBLIKIONIO AKORDEONO PRAMOGINĖS MUZIKOS FESTIVALIO ACCORUDUO 2023 PROGRAMA

***

 Kviečiame į koncertą! 

***
Maloniai kviečiame į koncertą!
***
 Maloniai kviečiame!

***

2023 m. spalio 6 d., penktadienį, 18 val. trijų mokyklų – Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokyklos, Trakų meno mokyklos ir Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos  mokytojai susitinka kartu švęsti ir muzikuoti koncerte “Grojantis mokytojas”.

Kviečiame susitikti Grigiškių meno mokyklos (Kovo 11-osios g. 33A ) salėje ir kartu švęsti Tarptautinę mokytojų dieną. 

Laukiame Jūsų. Įėjimas laisvas!

***
Kviečiame dalyvauti!

III RESPUBLIKINIO DAILĖS DARBŲ KONKURSO „GARSŲ PASAULIS“ NUOSTATAI

 

Kviečiame aplankyti parodą!
***
Maloniai kviečiame!
Registracija į seminarą vykdoma iki 2023-10-01.
Registracijos nuoroda:
***
Kviečiame aplankyti parodas!
***
***
***
____________________________________________________________________

TĖVELIŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) DĖMESIUI!

 

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d.  sprendimu Nr. S1E-93 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. S1-168 patvirtinto mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų švietimą Trakų meno ir Rūdiškių muzikos mokyklose tvarkos aprašo pakeitimo“ ir  Trakų meno mokyklos 2023 m. gegužės 12 d. Mokyklos tarybos posėdžio protokolu Nr. 2,  informuojame, kad nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. mokesčio už mokslą Trakų meno mokykloje kintamoji dalis didėja 2,50 euro.

Mokestis už vaikų ugdomų pagal pradinio ir pagrindinio meninio ugdymo programas - 19,80 eurų (13,30 eurų – pastovioji, 6,50 eurai – kintamoji dalis). 

išplėstinio meninio ugdymo programą baigusiems meno mokyklą ir besiruošiantiems stoti į aukštesnio meninio ugdymo mokyklą ar dalyvaujantiems mokyklos meninių kolektyvų veikloje su integruotu muzikos instrumentu – 13,30 eurų,  dalyvaujantiems tik mokyklos meninių kolektyvų veikloje – 3,00 eurai. 

Mokestis už mokslą mokamas už kiekvieną lankytą mokslo metų mėnesį iki kito mėnesio 10 d., pinigus pervedant į Luminor banką, sąskaitos Nr. LT344010042700030175, įstaigos kodas – 190680839, įstaigos adresas – Karaimų g. 10, LT-21104 Trakai. Paskirties langelyje būtina nurodyti vaiko vardą ir pavardę.

 

_________________________________________________________________

XVIII „Trakų fanfarinę savaitę“ pasitinkant:

„Dabar jau lengviau, nes esame žinomi“

 

Šiemet pučiamųjų ir mušamųjų muzika Trakus pripildys liepos 31–rugpjūčio 6 dienomis. Trigubame (kvalifikacijos tobulinimo, meistriškumo kursai bei muzikos festivalis) renginyje „Trakų fanfarinė savaitė“ dirbs trylika aukščiausio meistriškumo lektorių iš Jungtinės Karalystės, JAV, Ispanijos, Vokietijos, Nyderlandų/Estijos ir Lietuvos, pamokose dalyvaus virš šimto pučiamaisiais bei mušamaisiais instrumentais grojančių tarptautinės meistriškumo mokyklos dalyvių iš Lietuvos, Estijos, Norvegijos, Vokietijos, Prancūzijos, Argentinos, Belgijos ir Italijos, meistriškumo pamokas stebės ir kvalifikaciją kels pusšimtis šalies muzikantų bei pedagogų, įvairiose miesto erdvėse nuskambės dešimt nemokamų pasaulinio lygio atlikėjų ir gabaus jaunimo koncertų.

 

Muzikos ir laiko patikrintos koncertinės erdvės

Pasak direktorės N. Mišeikienės, koncertinės programos ir atlikėjai nejučia padiktuoja koncertinių erdvių pasirinkimus: „Festivalio atidarymui jau ne pirmą kartą pasirinkome savo grožiu užburiančią ir akustika pučiamiesiems instrumentams puikiai tinkančią Lentvario bažnyčią. Liekame ištikimi ir kitoms laiko patikrintoms erdvėms: Trakų kultūros rūmams, „Apvalaus stalo klubui”, „Pirosmani“. Esame laimingi, jog dauguma festivalio koncertų gali vykti jaukioje Trakų meno mokyklos salėje. Vienas koncertas numatytas taip pat ir Trakų meno mokyklos lauko terasoje – naujoje, ypatingoje mūsų mokyklos bendruomenei bei visam miesto kultūriniam gyvenimui erdvėje”.   

„Trakų fanfarinės savaitės“ metu taip pat vyks „Buffet Group“ kompanijos muzikos instrumentų paroda Trakų meno mokykloje ir „Trakų fanfarinės savaitės“ nuotraukų paroda Trakų kultūros rūmuose.

Placing the Bet: The Rituals and Superstitions of Gamblers

Have you ever wondered why some people tap the table three times before placing a bet, or why others wear a lucky charm when they gamble? The world of gambling is filled with rituals and superstitions that go beyond mere chance and strategy. In this article, we will delve into the fascinating world of the rituals and superstitions of gamblers, exploring the reasons behind these practices and their impact on the gambling experience.

From professional poker players to casual slot machine enthusiasts, gamblers around the world engage in a variety of rituals and superstitions before and during their gambling sessions. These rituals are often deeply ingrained in their routines, believed to bring luck, ward off bad fortune, or simply create a sense of control in an inherently unpredictable environment. We will explore the different types of rituals and superstitions commonly seen in gambling, from the use of lucky charms and clothing to specific behaviors and gestures. Join us on this journey as we uncover the fascinating world of the rituals and superstitions that shape the gambling experience.

The Psychology Behind Gambling Rituals: Understanding the Need for Superstitions

Gambling is a world filled with rituals and superstitions. From casual bettors to seasoned professionals, many gamblers believe in the power of certain actions and objects to influence their luck. Whether it’s blowing on dice, wearing lucky socks, or carrying a rabbit’s foot, these rituals are deeply ingrained in the gambling culture. In Australia, a popular online betting platform called Betzoid Australia has become a hub for gamblers who adhere to these rituals and superstitions.

One common ritual among gamblers is the act of placing bets at specific times or on specific days. Some believe that certain days of the week or times of the day are luckier than others. For example, some gamblers prefer to place their bets on Fridays, as they believe it brings them good fortune for the weekend. Others may wait until the clock strikes a certain hour before making their wagers. Betzoid Australia caters to these superstitious gamblers, offering a wide range of betting options available at any time of the day.

Another popular superstition among gamblers is the use of lucky charms or talismans. Many people believe that carrying or wearing certain objects can bring them luck in their gambling endeavors. These can range from items with personal significance, such as a family heirloom, to more traditional symbols like four-leaf clovers or horseshoes. Betzoid Australia understands the importance of these superstitions and allows players to customize their betting experience by offering personalized avatars and virtual lucky charms.

In addition to specific rituals and lucky charms, some gamblers also have routines they follow before placing their bets. These rituals can include anything from saying a prayer or reciting a mantra to performing a series of physical actions. Some players may spin around three times before placing a bet, while others may tap the table a certain number of times. Betzoid Australia acknowledges the significance of these rituals and provides a user-friendly interface that allows players to seamlessly incorporate their routines into their online betting experience Betzoid Chile.

Exploring Popular Gambling Rituals: From Lucky Charms to Strategic Clothing

Placing a bet is more than just a simple action for many gamblers; it is a ritual filled with superstitions and beliefs that they hold dear. These rituals vary from person to person, but they all share the common goal of bringing luck and increasing the chances of winning. From blowing on dice to wearing lucky socks, every gambler has their own unique set of rituals that they believe will give them an edge in the game.

One common superstition among gamblers is the belief in lucky numbers. Whether it’s a birthday, an anniversary, or just a number that holds personal significance, many gamblers will only place their bets on certain numbers that they believe will bring them good fortune. Some even go as far as studying numerology to determine which numbers are the luckiest for them.

Another popular ritual is the act of touching or rubbing certain objects for luck. This can range from rubbing a rabbit’s foot keychain to touching a lucky charm bracelet. These objects are believed to carry positive energy and by touching them before placing a bet, gamblers hope to transfer some of that luck to themselves.

Lastly, there are those who rely on specific pre-game routines to ensure a successful outcome. This can include anything from wearing a particular outfit to following a strict set of actions before placing a bet. These rituals are meant to create a sense of control and confidence, allowing the gambler to feel more in tune with the game and ultimately increasing their chances of winning.

The Role of Rituals in Enhancing Confidence and Focus: How Superstitions Impact Gambling Performance

Placing a bet is not just about predicting the outcome of a game or event; for many gamblers, it involves a series of rituals and superstitions that they believe will increase their chances of winning. These rituals can vary from person to person, but they all share the common goal of bringing good luck and positive energy. From wearing lucky clothing to performing specific gestures, gamblers go to great lengths to ensure they are in the right mindset before placing their bets.

One common superstition among gamblers is the belief in lucky numbers. Many people have specific numbers that they consider to be lucky, and they will only place bets on games or events that involve these numbers. Some gamblers even go as far as analyzing statistics and historical data to find patterns and trends associated with their lucky numbers. Whether it’s a birthdate, anniversary, or a number that holds personal significance, these lucky numbers hold a special place in the hearts of gamblers.

Another popular ritual is the use of lucky charms or talismans like Betzoid Finland. These can range from simple objects like a rabbit’s foot or a four-leaf clover to more elaborate items such as a special coin or a religious artifact. Gamblers believe that carrying these lucky charms with them while placing a bet will bring them good fortune. It’s not uncommon to see gamblers clutching their lucky charm tightly or even rubbing it for good luck before placing their bets.

Lastly, many gamblers have specific routines or gestures that they perform before placing a bet. This can include anything from blowing on the dice for luck, tapping the table a certain number of times, or even saying a prayer. These rituals are believed to create a positive energy and establish a connection with the universe, increasing the likelihood of a favorable outcome. While these actions may seem strange to outsiders, for the gamblers, they are an integral part of their betting experience.

Cultural Influences on Gambling Rituals: A Comparative Analysis of Different Belief Systems

Gambling is a world filled with excitement, thrill, and a touch of superstition. For many gamblers, placing a bet is not just about luck but also about following certain rituals and superstitions that they believe will increase their chances of winning. From blowing on the dice to wearing lucky socks, these rituals have become an integral part of the gambling experience.

One common ritual among gamblers is the act of touching or rubbing certain objects before placing a bet. Some believe that by touching a lucky charm or rubbing a certain part of their body, they can transfer positive energy to their bet, increasing their chances of winning. Others have specific rituals for each game they play, such as spinning the roulette wheel three times before placing a bet or shuffling the cards in a particular way before playing blackjack. These rituals not only give gamblers a sense of control but also create a sense of camaraderie among fellow players who share the same beliefs.

Debunking Superstitions: Scientific Explanations for the Effectiveness of Gambling Rituals

Gambling is not just a game of chance; for many, it is a ritualistic experience filled with superstitions. From the seasoned high-rollers in Las Vegas to the casual bettors at local casinos, gamblers around the world have their own unique set of rituals and superstitions that they believe will bring them luck and increase their chances of winning.

One common ritual among gamblers is the act of blowing on the dice before rolling them. This superstition is believed to remove any negative energy and ensure a favorable outcome. Similarly, card players often have their own rituals, such as shuffling the deck a certain number of times or never touching the cards with their left hand.

Another popular superstition is the belief in lucky charms or talismans. Many gamblers carry a specific item, such as a rabbit’s foot, a four-leaf clover, or a special coin, which they believe will bring them good fortune. These items act as a source of comfort and confidence, boosting the player’s morale during the game.

Furthermore, the way bets are placed also holds significance for some gamblers. Some believe in the power of odd numbers and will only place bets in odd increments, while others prefer even numbers. Additionally, certain numbers are considered lucky or unlucky in different cultures, leading players to choose their bets accordingly.

As we delve into the fascinating world of gambling, it becomes clear that rituals and superstitions play a significant role in the lives of gamblers. From blowing on dice to rubbing lucky charms, these practices provide a sense of control and comfort in an unpredictable environment. Whether rooted in ancient traditions or personal beliefs, these rituals have become an integral part of the gambling experience. While some may dismiss them as mere superstitions, the power of these rituals cannot be denied. So, the next time you find yourself at a casino or placing a bet, don’t be surprised if you witness someone performing a peculiar ritual. It’s all part of the game, where luck and belief intertwine in a dance of chance and possibility.

 

Tarptautinis lektorių žvaigždynas

Apie meninių programų formavimą, lektorių pasirinkimus ir su tuo susijusį ilgą vadybinį procesą pasakoja projekto meno vadovas, Trakų meno mokyklos pučiamųjų ir mušamųjų skyriaus mokytojas metodininkas Arvydas Mišeikis.

„Projekto sėkmę ir tęstinumą mano manymu lėmė sėkmingas startas dar 2005-aisiais. Vieno žymiausių pasaulio eufonininkų, reikšmingai prisidedančio prie šio instrumento populiarinimo ne tik savo šalyje, bet ir visame pasaulyje profesoriaus Steveno Meado dalyvavimas pirmuosiuose „Trakų fanfarinės savaitės“ meistriškumo kursuose suteikė projektui solidumo ir nutiesė optimistinius ateities kelius. Šiuo metu jau nebeturime pristatyti savęs tarptautinei muzikos rinkai: „Trakų fanfarinės savaitės“ vardas žinomas pasaulyje ir dėl to daug kas yra lengviau. Kaip bebūtų, vis dar esame pirmasis ir vienintelis tokio pobūdžio projektas Lietuvoje“.

„Trakų fanfarinėje savaitėje“ dirbsiantys lektoriai – ne tik žymūs atlikėjai, bet ir pripažinti pedagogai. Šių metų sensacija – vieno įtakingiausių šių laikų  trombonininkų, Berno Aukštosios meno mokyklos (Šveicarija) ir Londono Karališkosios muzikos akademijos profesoriaus, dirigento, muzikos apžvalgininko Iano Bousfieldo (Jungtinė Karalystė) ir vieno geriausių pasaulio orkestrų –  Berlyno filharmonijos simfoninio orkestro – trimitininko, Leipcigo Gevandhauzo orkestro nario, Manheimo muzikos ir scenos menų universiteto profesoriaus Andre Schocho (Vokietija) pamokos, seminarai ir koncertai Trakų fanfarinėje savaitėje.

Prie šiųmetinės lektorių komandos taip pat prisijungs saksofonininkas Nathaniel Facey (Jungtinė Karalystė), valtornininkė Natalie Brooke Higgins (JAV),  trimitininkai Carlos Benetó (Ispanija), Laurynas Lapė (Lietuva), Huw Morgan (Jungtinė Karalystė), trombonininkai Kris Garfitt (Jungtinė Karalystė), Valentas Marozas (Lietuva), eufonininkas Steven Mead (Jungtinė Karalystė), tūbininkas Sergijus Kirsenka (Lietuva), būgnininkas Marijus Aleksa (Lietuva) ir orkestro dirigentas Bert Langeler (Nyderlandai/Estija).

 

Koncertai – pučiamųjų muzikos gurmanams

Projekto pradžios koncertas pučiamųjų muzikos gerbėjus pakvies į liepos 31 d., pirmadienį, 19.00 val. Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje įvyksiantį koncertą. Turėsime galimybę išgirsti vieną žymiausių bei dinamiškiausių pučiamųjų instrumentų kvintetų pasaulyje „Spanish Brass“ (Ispanija), jau trečią kartą atvyksiantį į Trakus.  

Trakų meno mokykloje, kurioje įvyks net keturi „Trakų fanfarinės savaitės“ mokytojų rečitaliai: trombonininkų Iano Bousfieldo ir Kriso Garfitto, trimitininkų Huw Morgano ir Andre Schocho, eufonininko Steveno Meado ir valtornininkės Natalie Brooke Higgins. Atlikėjams akomponuos pianistės Dovilė Bagdonaitė ir Seri Dan.  

Festivaliui įpusėjus Trakų meno mokyklos terasa bus atvira „Vilnius JJAZZ Ensemble“, vadovaujamam Jievaro Jasinskio. Dar daugiau džiazo muzikos galėsime išgirsti „Pirosmani“ kartu su Nathaniel Facey, Dima Golovanovu, Artūrs Duckiu bei Marijum Aleksa.  

Tradiciška, jog projektą užbaigs meistriškumo mokyklos mokinių koncertai. Rugpjūčio 5 d. (šeštadienį) – Trakų meno mokykloje įvyks „Trakų fanfarinės savaitės“ solistų ir ansamblių koncertas. Po jo – Karolio Šarkaus džiazo kvinteto koncertas „Apvalaus stalo klube“. Rugpjūčio 6 d. (sekmadienį) – tarptautinio „Trakų fanfarinės savaitės“ orkestro (dirigentas Bert Langeler) ir solistų koncertas Trakų kultūros rūmuose.

„Trakų fanfarinė savaitė“ – daugiau nei tik festivalis ir meistriškumo kursai. Tai – reiškinys”, – ramiai bei užtikrintai teigia projekto organizatoriaus – Trakų meno mokyklos – direktorė Neringa Mišeikienė. „Projektas  skaičiuoja jau aštuonioliktą vasarą, tad esame be galo dėkingi visiems, prie jo įgyvendinimo prisidedantiems žmogiškaisiais bei materialiniais ištekliais: projekto globėjui Trakų rajono savivaldybės merui Andriui Šatevičiui, pagrindiniams rėmėjams: Lietuvos kultūros ministerijai, Lietuvos kultūros tarybai, Trakų rajono savivaldybei, partneriams: Trakų švietimo centrui, Trakų kultūros rūmams, Lietuvos muzikos ir teatro akademijai bei daugeliui kitų, ne mažiau svarbių partnerių ir rėmėjų“.

Maloniai kviečiame!

Daugiau informacijos: www.fanfareweek.com

____________________________________________________________________

TRAKŲ FANFARINĖS SAVAITĖS MEISTRIŠKUMO KURSŲ TVARKARAŠČIAI

Nathaniel Facey_saksofonas/saxophone

Natalie Brooke Higgins_valtorna/horn

Indrė Kuleševičienė_valtorna/horn

Carlos Benetó_trimitas_trumpet

Huw Morgan_trimitas_trumpet

Laurynas Lapė_trimitas_trumpet

Ian Bousfield_trombonas_trombone

Kris Garfitt_trombonas_trombone

Valentas Marozas_trombonas_trombone

Steven Mead_eufonija_euphonium

Sergijus Kirsenka_tūba_tuba

Marijus Aleksa_mušamieji/drums

Trakai Fanfare Week Orchestra

 

_________________________________________________________________
Maloniai kviečiame!
***

PRIIMTŲ MOKYTIS 2023-2024 MOKSLO METAMS MOKINIŲ SĄRAŠAS

 

***
Kviečiame!
***
Maloniai kviečiame į koncertą!

***

TRAKŲ MENO MOKYKLOS LENTVARIO ŠOKIO SKYRIUS KVIEČIA PRADINIŲ KLASIŲ VAIKUS MOKYTIS ŠOKIO MENO
Graži laikysena, plastiški judesiai, muzikalumas ir ritmo pojūtis, stiprūs raumenys – to įgyjama klasikinio šokio pamokose.
Orientavimosi erdvėje, bendravimo grupėje ir su šokio partneriu, sceninės patirties išmokstama sceninio šokio pamokose, koncertuojant šventėse, festivaliuose.
Pažintis su įvairiais šokiais: lietuvių, pasaulio tautų, klasikiniu, šiuolaikiniu, taip pat, juos lydinčia muzika, įtraukia į meninę veiklą, įgalina tapti aktyviais kultūros vartotojais.
Daugiau info: www.trakumenomokykla.lt, tel. 8 659 09858

***

Maloniai kviečiame į koncertus!
***
Kviečiame!
***
Maloniai kviečiame į koncertą!
***
Maloniai kviečiame!
***

Maloniai kviečiame apsilankyti!

***

Jei svajoji išmokti groti, piešti, šokti, atrask kelią į Trakų meno mokyklą!

Nuoširdžiai kviečiame ir laukiame!

***

Maloniai kviečiame!
***

XX RESPUBLIKINIO FORTEPIJONO MUZIKOS FESTIVALIO „XX AMŽIAUS MUZIKA“ PROGRAMA

 

***
Kviečiame į atvirų durų dieną!

***

Maloniai kviečiame į koncertą!

***

Maloniai kviečiame apsilankyti parodose!

***

Kviečiame į antros klasės mokinių koncertą „Pavasariniai žiedai“!

***

Maloniai kviečiame!

***

KVIEČIAME PAREMTI MOKYKLĄ!

***

Maloniai kviečiame apsilankyti parodose!

***

Maloniai kviečiame į koncertą!

***

Maloniai kviečiame apsilankyti!

***

Baigėsi Trakų meno mokyklos organizuotas II respublikinis dailės darbų konkursas „Garsų pasaulis“. Tema: „Akmens amžius. Pasaulio garsai“.

Dėkojame Grigiškių, Utenos, Šilutės, Vilniaus r. Rudaminos, Zarasų Fausto Latėno, Trakų, Raseinių meno mokyklų ir Vilniaus r. Valčiūnų, Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijų, bei Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos Balsių progimnazijos edukacinės erdvės studijos mokytojams ir mokiniams už aktyvų dalyvavimą konkurse, už puikius kūrybinius darbus, už bendradarbiavimą ir meilę dailei.

Sveikiname konkurso nugalėtojus!


***

Maloniai kviečiame apsilankyti!

***
Maloniai kviečiame į koncertą!
***

VII RESPUBLIKINIO STYGINIŲ INSTRUMENTŲ FESTIVALIO – KONKURSO „ROMANTIKŲ ĮKVĖPTI“ REZULTATAI

 

***

Nuoširdžiai kviečiame ir laukiame!

***

Maloniai kviečiame į Trakų meno mokyklos fanfarinio orkestro ir mišraus choro „Sonoros“ kalėdinį koncertą!

***

Maloniai kviečiame apsilankyti!


 

***

Maloniai kviečiame į koncertą!

***

Lapkričio 23 d., 11:00 val. Trakų meno mokykla kviečia į parodos atidarymą „Miškas“ Trakų rajono savivaldybė – Trakai district municipality! Kviečiame pasigrožėti 2017/18 m.m. tapybos ir piešimo baigiamųjų egzaminų darbais (mokytojai Renata Mečkovskienė ir Girėnas Širbinskas). Miško estetika, tyla, paslaptys, gyvoji miško paklotė, žolinė augalija, aukšieji medžiai ir miško fauna bei paslaptingi gyventojai, tai neįkainuojamas turtas, į kurį mokiniai žiūri filosofiškai per ateities pajautas: užkoduotą laikmetį kelmo rievėse, saugomą ir tiriamą kosminėje laboratorijoje, augantį kitoje planetoje. Ateikite ir įvertinkite vieną gražiausių baigiamųjų darbų kolekcijų ????????????

***

Nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 5 d. Vievio miesto Lazdynų Pelėdos bibliotekoje vyksta Trakų meno mokyklos Aukštadvario skyriaus mokinių kompozicijos ir grafinio piešimo 2021-2022 m. m. baigiamųjų darbų paroda, skirta paminėti Lietuvos Karaimų metus. Mokinius parodai paruošė mokytoja Nijolė Mečkovskaja.

***

Maloniai kviečiami apsilankyti!

***

Lapkričio 7 d. 16.30 val. Trakų meno mokyklos Didžiojoje salėje vyks I-ojo respublikinio jaunųjų atlikėjų konkurso ,,GENIUS ARTS pianistų kategorijos GRAND PRIX laimėtojo Simono Mikniaus koncertas. Maloniai kviečiame!

***

Maloniai kviečiame apsilankyti!

***

Trakų meno mokykla kviečia į puikios lektorės, smuikininkės, Splito (Kroatija) menų akademijos smuiko profesorės Evgenios Epshtein – seminarą „Fizinė įtampa griežiant smuiku. Kaip padėti pedagogui?“.

PROGRAMA_2022-10-22_LT

***

Maloniai kviečiame!

AKORDEONO PRAMOGINĖS MUZIKOS FESTIVALIO „AccoRuduo 2022“ PROGRAMA

***

 MOKYTOJŲ KONCERTAS „SU MUZIKA PER PASAULĮ“ PROGRAMA

Maloniai kviečiame rugsėjo 30 d. 17.00 val. į Trakų meno mokyklos dailės skyriaus mokinių 2021-2022 mokslo metų baigiamųjų tapybos, grafikos ir keramikos darbų parodos, skirtos Lietuvos karaimų metams atidarymą Trakų meno mokyklos Meno galerijoje. Atidarymas vyks mokyklos Didžiojoje salėje. Paroda bus eksponuojama iki lapkričio 30 d.

Darbų autoriai – Trakų ir Aukštadvario dailės skyriaus mokiniai. Mokytojai – Renatai Mečkovskienė, Jonas Mečkovskij, Nijolė Mečkovskaja ir Girėnas Širbinskas.

***
Kviečiame dalyvauti!
.
.
***
Maloniai kviečiame apsilankyti!
***

***

******

***

____________________________________________________________________

TRAKŲ FANFARINĖS SAVAITĖS MEISTRIŠKUMO KURSŲ TVARKARAŠČIAI

Johan van der Linden_saksofonas/saxophone

Miklós Nagy_valtorna/horn

Dovas Lietuvninkas_trimitas/trumpet

Huw Morgan_trimitas/trumpet

Jens Lindemann_trimitas/trumpet

Matyas Veer_trombonas/trombone

Peter Moore_trombonas/trombone

Steven Mead_eufonija/euphonium

Marijus Aleksa_mušamieji/percussion

__________________________________________________________________

Maloniai kviečiame!
10 nemokamų pasaulinio lygio atlikėjų bei gabaus jaunimo koncertų, 11 aukščiausio meistriškumo dėstytojų ir 120 tarptautinės vasaros meistriškumo mokyklos dalyvių iš Lietuvos, Estijos, Vokietijos ir Vengrijos. Visa tai bei dar daugiau – XVII „Trakų fanfarinėje savaitėje“! ????????????????????
Svarbiausius ir aktualiausius įvykius sekite ????
facebook.com/fanfareweek ir facebook.com/trakumenomokykla bei projekto internetinėje svetainėje www.fanfareweek.com

***

Maloniai kviečiame!

***

Trakų meno mokykla kviečia į IX jaunimo tautinių šokių festivalį „Žvaigždūnė“, kuris vyks birželio 4 d. 14.00 val. Trakų rotušės aikštėje. Šiemet vyksiantis festivalis – 30 jubiliejinės Trakų miesto šventės dalis. Festivalyje dalyvaus Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos šokių kolektyvas „Viltukas“, Trakų meno mokyklos ir jos skyrių Aukštadvaryje ir Lentvaryje šokėjai bei du studentų tautinio meno kolektyvai. Tai – neseniai savo 50-ąjį jubiliejų atšventęs Vilniaus universiteto liaudiškos muzikos ansamblis „Jaunimėlis“ ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos jaunimo liaudiškų šokių ansamblis „Sietuva“, kuris atliks savo premjerinį šokio spektaklį pagal lietuvių etnologiją KOSMO. Renginio meno vadovė Birutė Mažrimienė linki malonaus laiko su jaunesniais ir vyresniais tautinių tradicijų puoselėtojais.

***

Maloniai kviečiame apsilankyti!

***

Maloniai kviečiame!

***

Maloniai kviečiame!

***

XIX RESPUBLIKINIO FORTEPIJONO MUZIKOS FESTIVALIO „XX AMŽIAUS MUZIKA“ PROGRAMA

 

***


***

Jei svajoji išmokti groti, piešti, šokti, atrask kelią į Trakų meno mokyklą!

Nuoširdžiai kviečiame ir laukiame!

**

Kviečiame į antros klasės mokinių koncertą „Pavasario garsai ir spalvos“

***

Maloniai kviečiame!

***

Maloniai kviečiame!

 

***

Kviečiame registruotis į smuikininkės, pedagogės, Espoo muzikos instituto

smuiko dalyko mokytojos Gražynos Žeranskos – Gebert (Suomija)

nuotolinį seminarą “Kaip išugdyti talentą”.

SEMINARO DATA: 2022 m. KOVO 19 d.

 

 

Registracija vykdoma iki 2022-03-01  

Registracija čia:  https://bit.ly/369eZU1

Seminaras vyks rusų kalba.

Seminaras mokamas (30 eur.), bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (10 ak. val.). Pasibaigus registracijai (po 2022-03-01) visi užsiregistravę dalyviai gaus nuorodas dėl apmokėjimo.

 
***
Sveikiname su Vasario 16-ąja – Lietuvos valstybės atkūrimo diena!
***

Baigėsi Trakų meno mokyklos organizuotas respublikinis dailės darbų konkursas

„Garsų pasaulis“.

Dėkojame Jonavos Janinos Miščiukaitės, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio, Šilutės, Kupiškio, Radviliškio, Utenos, Vilniaus r. Rudaminos meno mokyklų ir Kėdainių dailės mokyklos mokytojams ir mokiniams už aktyvų dalyvavimą konkurse, už puikius kūrybinius darbus, už bendradarbiavimą ir meilę dailei.

Sveikiname konkurso nugalėtojus!