Apie mus

Informuojame, kad Trakų meno mokykla renovacijos laikotarpiui persikėlė į kitas patalpas:

 

Administracija ir muzikos skyrius – Gedimino g. 30, Trakai

Dailės skyrius (nuo rugsėjo 1 d.) – Vienuolyno g. 3, Trakai

 

Daugiau informacijos: tel. 8 528 55519 el.p. trakumenomokykla@gmail.com

***

 Trakų meno mokykla

Tai neformalaus vaikų meninio švietimo įstaiga, sėkmingai gyvuojanti jau penktą dešimtmetį, siūlo jums įvairių meninių dalykų – nuo muzikinių iki dailės ir šokio. Ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į mokinio individualybę ir poreikius. Mokykloje dirba kvalifikuoti pedagogai, daugelis jų aktyviai dalyvauja šalies ir užsienio muzikiniame, kultūriniame gyvenime. Visi mokiniai skatinami dalyvauti įvairioje tiek mokyklos ir rajono, tiek šalies ir tarptautinėje meninėje veikloje.

Mokyklos paskirtis

Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Tikslai

Padėti įgyti muzikinius, dailės ir šokio įgūdžius, teikti galimybę atskleisti kūrybinius sugebėjimus bei prigimtines menines galias bei susipažinti su pasirinktos meno srities ir/ar konkrečios muzikinės raiškos instrumento savybėmis. Teikti konkrečios meno srities ar muzikos instrumento technologijos, meninės bei kūrybinės terpės pažinimo pagrindus, rengti mokinius tolimesniam mokymuisi aukštesnės pakopos meninio ugdymo įstaigose.

Uždaviniai

Sukurti ugdymui(si) palankų psichologinį klimatą ir ugdymo(si) erdvę; taikyti ugdymo metodus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnio bei individualius ypatumus, ugdymo srities specifiką.