Istorija

 

Trakų meno mokyklos pradžia siekia 1964 metus, kai Trakuose buvo įsteigtas tuometinės Vievio vaikų muzikos mokyklos filialas.

Savarankišką statusą Trakų muzikos mokykla įgijo 1967 metais. Nuo tada jai buvo priskirtas ir Grigiškių filialas.

Pirmasis mokyklos pastatas buvo Birutės g. 7, visai šalia bažnyčios šventoriaus.

Pirmuoju direktoriumi buvo paskirtas žinomas rajono muzikas, kompozitorius, instrumentų meistras, šviesios atminties pedagogas Lionginas Marcijonas, vadovavęs mokyklai iki 1971 metų. Mokykloje tuo metu veikė tik akordeono ir fortepijono klasės. Tuomet juokauta: “Mokykla – tai akordeonas, fortepijonas ir Marcijonas!

 Nuotraukoje: su 1971 m. laida.
Sėdi iš kairės: mokytojai Aleksandras Melechas, Birutė Marcijonienė, Filomena Majauskaitė, Genutė Andriškevičienė, direktorius Lionginas Marcijonas, Halina Lunienė, Algis Lingė (viršuje antras iš kairės), mokiniai ir jų tėvai.
Nuotraukoje: 1971 m. akordeonų orkestras ir pirmasis orkestro vadovas  Rimvydas Strelčiūnas.
1971  metais mokyklos vairą perėmė chorvedė Filomena Majauskaitė, vadovavusi mokyklai 30 metų. Be to ji dar vadovavo mokyklos chorui.

Nuotraukoje: 1974 m. laida. I eilė iš kairės: mokytojai  Jonas Jankevičius, Nijolė Kmitienė, Leontina Biliūnaitė, Genoefa Grigorjeva, direktorė Filomena Majauskaitė, Joana Baltrukėnienė, Nijolė Kačinauskienė, Jovita Tumasonienė, Aleksandras Čiupkovas, viršuje –  Birutė Marcijonienė su mokiniais.
 
Nuotraukoje: mokyklos choras ir pirmasis vadovas Aleksandras Melechas.
 

8 – ajame dešimtmetyje mokykla plėtėsi, buvo įsteigtos styginių ir pučiamųjų instrumentų klasės. Atėjo dirbti nauji mokytojai: šviesios atminties smuikininkė Nijolė Leimontaitė – Kačinauskienė ir pūtikas Aleksandras Čiupkovas, kuris 1975 metais ėmė vadovauti mokykloje įsteigtam pučiamųjų instrumentų orkestrui.

 

Nuotraukoje: 1977 m. Pirmasis pučiamųjų orkestras ir vadovas Aleksandras Čiupkovas.  Dainius Narkevičius (pirmoje eilėje centre), antroje eilėje sėdi  – Miša Vysockis (antras iš kairės).  Arvydas Mišeikis, Darius Mišeikis, Arūnas Girnys, trečioje  eilėje – Narimantas Strelčiūnas (antras iš kairės), Valerijus Ramoška (trečias iš dešinės),  ketvirtoje eilėje – Valerijus Filonovas (pirmas iš kairės) ir kt.
 
Nuotraukoje: 1977 m. koncertas, skirtas mokyklos 10 – mečiui.
 
1980 metais mokykla dar labiau prasiplėtė, buvo įkurtas filialas Lentvaryje, kuriame iki šiol veikia fortepijono, akordeono ir smuiko klasės. Filiale įvairiais metais dirbo mokytojai: Neringa Strelčiūnaitė – Mišeikienė, Sergejus Tuliakovas, Algis Lingė, Jovita Tumasonienė, Genoefa Grigorjeva, Nijolė Kmitienė, Natalija Sreda – Burdienė, Audrius Kundrotas, Nerija Vasiliauskienė, Božena Chaleckaja – Beliak, Aldona Kovalevskienė, Rasa Kanišauskaitė, Roma Gorlačiovienė, Ieva Tijūnėlienė, Ingrida Šimulionienė.
 
Nuotraukoje: 1982 m. laida. Iš kairės sėdi mokytojai: L. Biliūnaitė, J. Baltrukėnienė, A. Kovalevskienė, T. Zujeva, direktorė F. Majauskaitė, G. Grigorjeva, R. Barkauskaitė, B. Marcijonienė, N. Kačinauskienė, stovi  - pavaduotojas A. Jurkauskas, P. Kmita su mokiniais.
 
Nuotraukoje: 1984 m. antroji orkestro karta. Viršuje – orkestro vadovas Aleksandras Čiupkovas.
 
Mokykla kas 5 metus sukviečia buvusius mokinius ir mokytojus į šventinį koncertą – susitikimą.

Nuotraukoje: 1982 m. Mokyklai – 15 metų. 
Buvę mokiniai, pasirinkę muzikanto profesionalo kelią, po šventinio koncerto: E. Jasinavičiūtė, R. Šalomskaitė, N. Strelčiūnaitė, V. Mikiškaitė, A. Mišeikis, A. Šumskas, N. Strelčiūnas, J. Mikiškaitė, V. Ramoška, V. Černiavskis, D. Mišeikis.
 
Nuotraukoje: 1987 m. Mokyklos 20 – mečio jubiliejus. Buvę mokiniai ir mokytojai.
 
 
1987 metais įkūrus choreografijos skyrių mokyklai suteiktas meno mokyklos vardas.

Pirmoji choreografijos mokytoja ir skyriaus vedėja – Gražina Vaitkevičienė

Nuotraukoje: 1996 m. B. Mažrimienės klasė. Koncertmeisterė A.Gulbinavičienė.

 

Nuotraukoje: 1997 m. pučiamųjų instrumentų orkestro šokių grupė 
(mokytoja J. Amosejevienė) mokyklos 30-mečio iškilmėse.
 
Nuotraukoje: 1998 m. choreografijos skyriaus mokytojos. Iš apačios į viršų:
V. Bagdonienė, B. Mažrimienė, J. Zubavičienė, J. Amosejevienė, koncertmeisterė V. Archipova.
 
Nuotraukoje: 2000 m. mokytojos Jūratės Amosejevienės choreografijos klasės mokinės.
 
 Nuotraukoje: 2002 m. mokytojos J. Zubavičienės auklėtinės.
 
 Nuotraukoje: 2003 m. mokytojos V. Bagdonienės klasė – Pasaulio lietuvių Dainų ir Šokių šventės dalyvė.
 
1990 metais mokykla įsikėlė į dabartinį pastatą (Karaimų g. 10), statytą dar XX amžiaus pradžioje. Tarpukario okupacijos laikais jame buvo įsikūręs lenkų mokytojų seminarijos mergaičių bendrabutis, o sovietmečiu – Trakų rajono vykdomasis komitetas.

Nuotraukoje: 1990 m. Trakų meno mokykla, Karaimų g. 10, Trakai.
 
1995 metais mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestrui pradėjo vadovauti Arvydas Mišeikis.

Nuotraukoje: 1995 m. pučiamųjų instrumentų orkestras. Vadovas A. Mišeikis.
 
1998 metais atidarytas dailės skyrius. Pirmieji mokytojai – Renata Mečkovskienė ir Girėnas Širbinskas. Vėliau dailės skyriuje dirbo mokytojai: Ieva Paltanavičiūtė, Renata Charlamenkova, Jonas Mečkovskij, Nijolė Mečkovskaja. 

Dailės skyriaus mokinio Kristijono Kanclerio darbas, tapęs mokyklos logotipu. Mokytojas Girėnas  Širbinskas.

2001 metų pavasarį Grigiškes prijungus prie Vilniaus ir mokyklos filialui Grigiškėse tapus savarankiška mokykla, tuometinė direktorė F. Majauskaitė ėmė vadovauti naujai mokyklai. Iki naujojo vadovo paskyrimo mokyklai laikinai vadovavo muzikos teorijos mokytoja Romualda Gorlačiovienė.

Atėjo dirbti nauji darbuotojai: vyr. finansininkė Lina Sakalauskienė, bibliotekos vedėja Liudmila Dikevičienė, mokytojos Sandra Stasiūnaitė – Luskevičienė, Rūta Bernatonytė.

Nuo 2003 metų mokyklai vadovauja buvusi mokyklos mokinė, pianistė Neringa Mišeikienė.

Nuotraukoje: Direktorė Neringa Mišeikienė.
 

2003 m. rugpjūčio 29-31 d. organizuotas tarptautinis pučiamųjų orkestrų festivalis “Mes sveikinam Trakus”.

Nuotraukoje: Košice (Slovakija) pučiamųjų orkestro ir šokėjų pasirodymas.
 
 
Nuotraukoje: Trakų meno mokyklos orkestras.
 

2004 metais įvyko pirmasis mokyklos projektas “Aš kuriu – aš gyvenu”, orientuotas į kryptingą vaikų ir jaunimo užimtumą, ugdant jų kūrybiškumą, pilietinę savimonę, įtvirtinant bręstančios asmenybės pozityvią išraišką. Tai integruotas projektas, apimantis kelias meninio-estetinio lavinimo sritis (muzika, dailė, choreografija) ir formas (įgytos meninės kompetencijos tobulinimas, įgūdžių “šlifavimas”, įvairialypė kūrybinių idėjų sklaida). Šiuo projektu siekiama, kad mokiniai ir vasaros atostogų metu būtų užsiėmę prasminga veikla bei patrauklia forma galėtų pateikti savo veiklos rezultatus visuomenei.

 Nuotraukoje: projekto “Aš kuriu – aš gyvenu” dalyviai, dailės skyriaus mokiniai. 

„Pasaulis mano - tai spalvų karoliai,
Gyvenimas - tai vėrinys brangus.
Baltam lape nupiešiu visą žemę,
Ir saulę, ir namus!
Gyvenimą nupiešiu savo,
Po to vėl perpiešiu iš naujo…
Nupiešiu meilės gėlę tarp dainų,
„Nes aš kuriu! Aš gyvenu!“

(Nijolė Mečkovskaja)

Nuotraukoje: projekto “Aš kuriu – aš gyvenu” dalyviai, choreografijos skyriaus mokiniai.
 

2004 metų lapkričio 27 dieną įvyko pirmasis jaunimo tautinių šokių festivalis “Žvaigždūnė”.

Meno vadovė – Birutė Mažrimienė.

Nuotraukoje: 2004 m. Pirmojo “Žvaigždūnės” festivalio organizatoriai, šokių kolektyvų meno vadovai.
 
Nuotraukoje: “Žvaigždūnės” kolektyvas po pasirodymo to paties pavadinimo jaunimo tautinių šokių festivalyje. 
 
2004 metais Trakų meno mokykloje įsteigta mušamųjų instrumentų klasė. Joje dirbo mokytojai Andžej Masalis, Tomas Kulikauskas, Tomas Lukošius, šiuo metu – Mindaugas Juškevičius.
 
Nuotraukoje: iš kairės Aušrinė Raudoniūtė, Ūla Mažintaitė, Ernestas Leškus, Aleksandras Serebrianskij, sugebantys groti pačiais įvairiausiais mušamaisiais instrumentais. 
 

2004 metų pavasarį įvyko pirmasis respublikinis fortepijono muzikos festivalis “XX a. muzika”. Festivalį galima vadinti tikra fortepijono muzikos švente: buvimu scenoje ir galimybe koncertuoti džiaugiasi tiek pradžiamoksliai, tiek jau pažengę jaunieji pianistai. Nuo 2011 metų fortepijono mokytojams yra organizuojamos atviros pamokos, kvalifikacijos kėlimo kursai.

.

2005 metais festivalis “Mes sveikinam Trakus” išaugo į didelio pripažinimo sulaukusį savaitės trukmės tarptautinį meninį – edukacinį projektą, kasmetinę vasaros meistriškumo mokyklą, o vėliau ir kvalifikacijos tobulinimo kursus pučiamiesiems, mušamiesiems instrumentams ir fanfariniam orkestrui “Trakų fanfarinė savaitė” bei vakarais vykstantį profesionalių muzikantų bei gabaus jaunimo muzikos festivalį.

Nuotraukoje: 2005 m. Pirmieji meistriškumo mokyklos mokytojai ir atlikėjai: Bert Langeler, Steven Mead ir projekto vadovas Arvydas Mišeikis.
 
Nuotraukoje: 2005 m. Tarptautinis „Trakų fanfarinės savaitės“ orkestras po repeticijos.
 

2005 metais mokyklos direktorė Neringa Mišeikienė už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje buvo apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino medaliu ir III laipsnio diplomu.

Nuotraukoje: 2005 m. Direktorė Neringa Mišeikienė.
 

2006 metais Trakų meno mokyklos orkestras (meno vadovas Arvydas Mišeikis, dirigentas Tadas Šileika) buvo įvertinti Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigtu mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimu „Aukso paukštė“ nominacijoje „Ryškiausia Lietuvos žvaigždė“.

Nuotraukoje: orkestro vadovas Arvydas Mišeikis ir dirigentas Tadas Šileika.
 

2007 metais mokykla paminėjo savo 40-mečio jubiliejų.

Nuotraukoje: 2007 m. Trakų meno mokyklos direktorė Neringa Mišeikienė (kairėje) ir mokytojų kolektyvas Trakų kultūros rūmų scenoje.
 

Trakų meno mokykla nuolat vykdo bendradarbiavimą su miesto, šalies bei užsienio partneriais, rengia koncertines – pažintines išvykas.

Nuotraukoje: 2005 m. Orkestro koncertinė kelionė į Košice (Slovakija).

 

 Nuotraukoje: 2005 m. Orkestro koncertinė kelionė į Koršenbroichą (Vokietija).
 
Nuotraukoje: 2007 m. Mokyklos mokinių ir mokytojų koncertinė išvyka į Lazdijų meno mokyklą. Po mokinių koncerto Lazdijų meno mokyklos salėje.
 
Nuotraukoje: 2007 m. Choreografijos ir liaudies instrumentų skyrių mokinių ir mokytojų koncertinė kelionė į Turkiją.
.
Nuotraukoje: 2007 m. Trakų ir Grigiškių meno mokyklų mokinių ir mokytojų koncertinė ir pažintinė kelionė į Limbaži (Latvija).
 
 Nuotraukoje: 2013 m. Po koncerto Punsko muzikos mokykloje (Lenkija).
 

2008 metais Trakų meno mokyklos skyrius Lentvaryje persikėlė į naujas patalpas Lentvario I-oje vidurinėje mokykloje.

Nuotraukoje: 2008 m. Lentvario skyriaus naujųjų patalpų atidarymo iškilmių dalyviai – rajono administracijos atstovai ir skyriaus mokytojos.
 

2010 metais mokyklos fanfarinis orkestras kartu su Vilniaus edukologijos universiteto choru „Ave Vita“ atliko K. Orfo muzikinę kantatą „Carmina Burana“ universitete, VIII Bistrampolio muzikos festivalyje, XI tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje „Džiūgaukim… Aleliuja“ bei Žalgirio mūšio 600- ųjų metinių minėjime Trakuose.

 Nuotraukoje: 2010 m. Mokyklos fanfarinis orkestras ir Vilniaus edukologijos universiteto choras VIII Bistrampolio muzikos festivalyje.
 

Dailės skyriaus moksleivių ir mokytojų pasiekimai vertinami ne tik šalies, bet ir tarptautiniu mastu: rengiamos parodos, dalyvaujama kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, organizuojami konkursai įgyvendinant kitų rajono ir šalies institucijų projektus. Svarbiausi iš jų: 2004 – 2008 m. – Trakų istorijos muziejuje Viduramžių šventės metu kasmet organizuojamas šalies vaikų piešinių konkursas “Piešiu Viduramžius“, 2005 m. – tarptautinis mainų projektas Gyžicko mieste, Lenkijoje, 2012 – 2013 m. Trakų istorijos muziejaus ir Trakų meno mokyklos organizuotas tarptautinis vaikų ir jaunimo Kalėdinių meninės kūrybos darbų konkursas “Kalėdinė Trakų pilies pasaka“. Dailės skyriaus moksleivių darbai siunčiami į konkursus Lietuvoje, Čekijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Suomijoje, Rusijoje, Turkijoje, Kinijoje, kuriuose pelno nugalėtojų vardus.

Nuotraukoje: 2010 m. Skaistė Tamošaitytė. Kartu su mokytoja Renata Mečkovskiene ji buvo pakviesta į 38-ą Lidice piešinių konkurso parodą (Čekija), kur apdovanota asmeniniu medaliu. Mokyklai įteiktas medalis už 4 darbų kolekciją.
 

Trakų meno mokykla išleido du albumus: 2008 m. – dailės skyriaus veiklos dešimtmetį pažymintį moksleivių darbų katalogą ir 2011 m. – tarptautinio edukacinio projekto – vasaros meistriškumo mokyklos “Trakų fanfarinė savaitė” ryškiausių akimirkų katalogą.

 

2012 metais įkurtos Trakų meno mokyklos skyriaus Aukštadvaryje muzikos, dailės ir choreografijos klasės.

Nuotraukoje: 2012 m. Pirma choreografijos klasės pamoka, kurioje dalyvavo Trakų meno mokyklos direktorė Neringa Mišeikienė, choreografijos mokytoja Vida Bagdonienė, Aukštadvario seniūnė Jadvyga Dzencevičienė, moksleiviai ir jų tėveliai. 
 

2012 metais mokykla paminėjo savo 45-mečio jubiliejų. 

Nuotraukoje: 2012 m. Mokyklos jubiliejinis koncertas Užutrakio dvare. Iš kairės: buvusi mokinė Katažyna Narkevič, direktorės pavaduotoja Justina Orlovskytė, direktorė Neringa Mišeikienė, buvusi mokinė Loreta Kovalevskytė, mokytoja Aldona Kovalevskienė.
 

2012 metais pučiamųjų instrumentų skyrius pasipildė dar viena, valtornos specialybe. Joje dirbo mokytojas Julius Račkauskas, vėliau Mindugas Gecevičius,  šiuo metu dirba mokytoja Indrė Kuleševičienė.

2017 metais įvyko pirmasis respublikinis styginių instrumentų festivalis – konkursas „Romantikų įkvėpti“.  Romantizmo tema renginiui pasirinkta neatsitiktinai. Ši epocha dovanojo žmonijai daugybę talentingų kompozitorių. Tarp jų – vieną žymiausių visų laikų smuikininkų – virtuozą Nikolo Paganini, kuris iš emės pakeitė supratimą apie iki tol vyravusią smuiko muzikos techniką bei jos atlikimą.

Respublikiniame festivalyje – konkurse „Romantikų įkvėpti“ dalyvauja solistai bei ansambliai. Per dvejus šio renginio gyvavimo metus esame sulaukę dalyvių iš Vilniaus, Alytaus, Panevėžio, Jonavos, Varėnos, Ukmerės, Pakruojo ir kitų miestų. Žingsnis po žingsnio Trakuose kuriama graži stygininkų tradicija, suteikianti galimybes jaunųjų stygininkų meninei saviraiškai, auginanti jų kūrybinę patirtį, skatinanti pedagogų profesinę bendrystę. 

2017 metais iškilmingai paminėtas Trakų meno mokyklos 50-metis.

Trakų miesto šventė prasidėjo dideliu ir reikšmingu renginiu – Trakų meno mokyklos 50-mečio paminėjimu. Birželio 2 dieną įvykusiame jubiliejiniame renginyje netrūko nei sentimentalių prisiminimų, nei džiaugsmingą dabartį atskleidžiančių emocijų.

Trakų kultūros rūmų fojė buvo atidaryta retrospektyvinė dailės skyriaus mokinių kūrybos paroda „Bėgantis laikas – žvilgsnis atgal”, o į šventę kvietė aikštėje šalia kultūros rūmų koncertavę mokyklos muzikos ir šokių kolektyvai.

„Penkių dešimtmečių crescendo” – koncerto pavadinimas, puikiai atspindintis visą meno mokyklos istoriją, prasidėjusią nuo vienos akordeono klasės, o šiandien išsivysčiusią į gausius muzikos, dailės ir šokio skyrius, padalinius Lentvaryje ir Aukštadvaryje turinčią mokyklą.

Trakų kultūros rūmų didžiąją salę pripildė buvę ir esami mokyklos mokiniai, tėveliai, mokytojai, šventės svečiai. Buvusios mokyklos mokinės, o dabar žinomos Lietuvoje režisierės Editos Kabaraitės kūrybiniu sprendimu, Jubiliejiniame koncerte mokyklos mokinių bei mokytojų atliekamų muzikinių ir šokių numerių intarpuose buvo rodoma filmuota medžiaga, suskirstyta mokyklos veiklos dešimtmečiais. Didelio susidomėjimo sulaukė ne tik archyviniai foto kadrai, bet ir interviu su ilgamete direktore Filomena Majauskaite, šiuo metu mokyklai vadovaujančia Neringa Mišeikiene, buvusia mokine, o šiandien – Trakų rajono savivaldybės mere Edita Rudeliene, tėvelių atstove Lina Stakniene ir mokyklos absolventu Laurynu Tumėnu.

Nenuostabu, jog Trakų meno mokyklą, išugdžiusią daug muzikantų, muzikos pedagogų, kitų sričių meno profesionalų, aktyviai vykdančią koncertinę, projektinę respublikinę bei tarptautinę veiklą, susirinko didelis norinčių pasveikinti būrys. Mokyklos mokytojai apdovanoti Trakų rajono savivaldybės merės Editos Rudelienės bei švietimo skyriaus vedėjos Dalios Dzigienės padėkos raštais. Visi noriai sveikino su švente ir fotografavosi prie sienelės su gausiais rėmėjų logotipais, dalino šypsenas ir gražius žodžius. Šventė pavyko!

 

 

2019 metais Trakų meno mokykla gimė iš naujo.

Dvejus metus vykę rekonstrukcijos darbai baigėsi ir neišvaizdus, apsilaupęs meno mokyklos pastatas iš bjauriojo ančiuko virto gulbe. Meno mokykloje įrengtos šviesios klasės, puikios akustikos koncertų salė, veikia Trakų meno mokyklos dailės galerija.
Rangos darbus atliko UAB „Infes“, jų vertė – apie 1 mln. eurų. Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant su Trakų rajono savivaldybe, Lenkija, Gižycko miestu ir rajonu. Projektas buvo vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą. Jį iš dalies finansavo Europos regioninės plėtros fondas.

Mokykla išugdė daug muzikantų ir kitų meno sričių profesionalų, pedagogų. Vien Trakų meno mokykloje jų – 10. Tai buvę mokyklos mokiniai, dabar dirbantys joje: Neringa Mišeikienė, Arvydas Mišeikis, Kastytis Mikiška, Romualda Gorlačiovienė, Sandra Stasiūnaitė – Luskevičienė, Ričardas Čiupkovas, Ieva Tijūnėlienė, Božena Račinska, Lentvario skyriaus mokytoja Natalija Balčiūnienė, Aukštadvario skyriaus mokytoja Akvilė Prakapienė.

Taip pat Trakų meno mokykloje mokėsi Klaipėdos universiteto dėstytojas Olegas Sotnikovas, Rūdiškių muzikos mokyklos direktorius Aringas Šumskas, Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja Vilija Filmanavičienė, senosios muzikos ansamblio „Banchetto musicale“ vadovė Jūratė Vyčienė, džiazo trimitininkas Valerijus Ramoška, trombonininkas Irmantas Vaškevičius, Nacionalinio simfoninio orkestro artistas Darius Mišeikis, Šv. Kristoforo kamerinio orkestro smuikininkė Katažyna Narkevič, dainininkės Loreta Kovalevskytė ir Regina Bendinskytė, saksofononinkė Rusnė Mikiškaitė, kompozitorius Albertas Navickas, Marija Jankovskaja, Darius Nedveckis, Diana Vaznienė.

Didelę atspirtį mokyklai davė jau išėję anapilin: pirmasis direktorius, vėliau visą laiką dirbęs mokytoju, derintoju ir vadovavęs kapelai Lionginas Marcijonas, pirmasis akordeonų orkestro vadovas Rimvydas Strelčiūnas, pianistės Tatjana Dajan, Genoefa Grigorjeva, teoretikas Jonas Jankevičius, buvęs pavaduotojas ir papildomo fortepijono mokytojas Algirdas Stanislovas Jurkauskas, pirmasis pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas, pūtikas Aleksandras Čiupkovas, smuiko mokytoja Nijolė Leimontaitė – Kačinauskienė, choreografijos mokytoja Gražina Vaitkevičienė, klarnetininkas Petras Kmita, akordeono mokytoja Birutė Marcijonienė.

Taip pat dabar jau nebedirbantys Trakų meno mokykloje, buvę mokytojai: Galina Nutautaitė, Lilijana Martynaitienė, Tatjana Ozarskienė, Juozas Galkauskas, Irena Abromaitytė, Leontina Biliūnaitė, Tatjana Zujeva, Nijolė Kmitienė, Sergejus Tuliakovas, Vilija Mikiškaitė – Filmanavičienė, Armis Mangirdas, Toma Bandzaitytė, Vitalija Makrickienė, Ona Abarytė Liaškovienė, Audrius Kundrotas, Tomas Vaišė, Vytautas Šulskis, Rimantė Žuolytė, Joana Baltrukėnienė, Algis Lingė, Andžej Masalis, Tomas Kulikauskas, Tadas Šileika, Kristina Vilutytė – Tuinylienė, Asta Mačėnė, Justina Orlovskytė, Tomas Lukošius, Mindaugas Gecevičius, Nerija Vasiliauskienė, Violeta Archipova, Eduardas Amosejevas, dailės mokytojos Renata Charlamenkova, Ieva Paltanavičiūtė, choreografijos mokytojos Jūratė Amosejevienė, Judita Zubavičienė, direktorė Filomena Majauskaitė, direktorės pavaduotojas Tomas Bakučionis, bibliotekos vedėja Rima Šubaitė, finansininkė Aldona Kožukienė, sekretorė Elena Paunksnienė ir kiti.