Mokesčio už mokslą mokėjimo tvarka

.

TĖVELIŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) DĖMESIUI!

 

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d.  sprendimu Nr. S1E-93 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. S1-168 patvirtinto mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų švietimą Trakų meno ir Rūdiškių muzikos mokyklose tvarkos aprašo pakeitimo“ ir  Trakų meno mokyklos 2023 m. gegužės 12 d. Mokyklos tarybos posėdžio protokolu Nr. 2,  informuojame, kad nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. mokesčio už mokslą Trakų meno mokykloje kintamoji dalis didėja 2,50 euro.

Mokestis už vaikų ugdomų pagal pradinio ir pagrindinio meninio ugdymo programas - 19,80 eurų (13,30 eurų – pastovioji, 6,50 eurai – kintamoji dalis). 

išplėstinio meninio ugdymo programą baigusiems meno mokyklą ir besiruošiantiems stoti į aukštesnio meninio ugdymo mokyklą ar dalyvaujantiems mokyklos meninių kolektyvų veikloje su integruotu muzikos instrumentu – 13,30 eurų,  dalyvaujantiems tik mokyklos meninių kolektyvų veikloje – 3,00 eurai. 

Mokestis už mokslą mokamas už kiekvieną lankytą mokslo metų mėnesį iki kito mėnesio 10 d., pinigus pervedant į Luminor banką, sąskaitos Nr. LT344010042700030175, įstaigos kodas – 190680839, įstaigos adresas – Karaimų g. 10, LT-21104 Trakai. Paskirties langelyje būtina nurodyti vaiko vardą ir pavardę.

 

Mokesčio už mokslą mokėjimo tvarka