Ugdymas

 

TRAKŲ MENO MOKYKLOS

 UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

2020-2021 m. m.

 

1. Ugdymo organizavimas 2020-2021 mokslo metais:

1.1. ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas birželio 12 d., trukmė – 36 savaites;

1.2. ugdymosi procesas skirstomas pusmečiais:

Skyrius

Pusmetis

Nuo

Iki

Muzika

I pusmetis

2020-09-01

2020-12-31

 

II pusmetis

2021-01-01

2020-06-12

Dailė, šokis

I pusmetis

2020-09-01

2021-01-20

 

II pusmetis

2020-01-21

2021-06-12

 

1.3. mokykla dirba šešias dienas per savaitę (Trakų meno mokyklos darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos Trakų meno mokyklos direktoriaus 2019-02-01 įsakymu Nr. (3.1.)V1-16);

1.4. dėl epidemiologinės situacijos, pamokų laikas muzikos, šokio ir dailės skyriuose skirtingas.

1.5. pamokų laikas muzikos skyriuje:

Eil. Nr.

Pirmadienis-penktadienis

Šeštadienis

 

1

12.30-13.15

9.10-9.55

2

13.20-14.05

10.00-10-45

3

14.10-14.55

10.50-11.35

4

15.05-15.50

11.40-12.25

5

15.55-16.40

12.30-13.15

6

16.50-17.35

7

17.40-18.25

8

18.30-19.15

9

19.20-20.05

10

20.10-20.55

1.6. dailės skyriuje pamokos vykdomos pagal dailės pamokų tvarkaraštį;

1.7. šokio skyriuje pamokos vykdomos pagal individualius šokių mokytojų pamokų tvarkaraščius;

1.8. atsižvelgiant į popietinį darbo laiką su mokiniais, pertraukų trukmė mokykloje – 5-10 min;

 

2. Mokinių atostogos:

2.1. atostogų datos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2020 m. spalio 26 d. 2020 m. spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų)

2020 m. gruodžio 23 d. 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos

2021 m. vasario 15 d. 2021 m. vasario19 d.

Pavasario 

2021 m. balandžio 6 d.

2021 m. balandžio 9 d.

 

2.2. Veikla moksleivių atostogų metu – savišvieta, metodiniai renginiai, meninė labdara, dalyvavimas įvairiuose meniniuose forumuose, stojamieji egzaminai, kūrybinės stovyklos, plenerai,  projektai, koncertinės kelionės ir kt. (2009 m. rugpjūčio 27 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. S1- 252 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu“ tvarkos aprašas).

3. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių (pagal bendrojo ugdymo mokyklą) mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

4. Oro temperatūrai esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai į mokyklą gali neiti 6-12 klasių (pagal bendrojo ugdymo mokyklą) mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

5. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas įprastu mokymo proceso organizavimo būdu, jis gali būti koreguojamas, laikinai stabdomas arba vykdomas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.