Ugdymas

 

TRAKŲ MENO MOKYKLOS

 UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

2019-2020 m.m.

 

1. Ugdymo organizavimas 2019-2020 mokslo metais:

1.1. ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 2 d., baigiamas birželio 12 d., trukmė – 36 savaites;

1.2. ugdymosi procesas skirstomas pusmečiais:

Skyrius

Pusmetis

Nuo

Iki

Muzika

I pusmetis

2019-09-01

2019-12-31

 

II pusmetis

2020-01-01

2020-06-14

Dailė, šokis

I pusmetis

2019-09-01

2020-01-19

 

II pusmetis

2020-01-20

2020-06-14

 

1.3. mokykla dirba šešias dienas per savaitę (Trakų meno mokyklos darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos Trakų meno mokyklos direktoriaus 2019-02-01 įsakymu Nr. (3.1.)V1-16);

1.4. pamokų laikas:

1. 12.30 – 13.15

2. 13.20 – 14.05
3. 14.10 – 14.55
4. 15.00 – 15.45
5. 15.50 – 16.35
6. 16.40 – 17.25
7. 17.30 – 18.15
8. 18.20 – 19.05
9. 19.10 – 19.55

10.20.00 – 20.45

1.5. šeštadieniais pamokos organizuojamos nuo 9.10 val.;

1.6. atsižvelgiant į popietinį darbo laiką su mokiniais, pertraukų trukmė mokykloje – 5 min. 

2. Mokinių atostogos:

2.1. atostogų datos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019 m. spalio 28 d. 2019 m. spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų)

2019 m. gruodžio 23 d. 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos

2020 m. vasario 17 d. 2020 m. vasario 21 d.

Pavasario 

2020 m. kovo 16 d.

2020 m. kovo 27 d.

 

2.2. Veikla moksleivių atostogų metu – savišvieta, metodiniai seminarai, meninė labdara, dalyvavimas įvairiuose meniniuose forumuose, stojamieji egzaminai, kūrybinės stovyklos, plenerai, projektai „Žvaigždūnė‘‘, „Trakų fanfarinė savaitė‘‘, „Aš kuriu, aš gyvenu“), koncertinės kelionės (2009 m. rugpjūčio 27 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. S1- 252 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu“ tvarkos aprašas).

3 Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių (pagal bendrojo ugdymo mokyklą) mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

4. Oro temperatūrai esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai į mokyklą gali neiti 6-12 klasių (pagal bendrojo ugdymo mokyklą) mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

5. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.