Priėmimo į Trakų meno mokyklą tvarka

Priėmimas vykdomas:

1. Pagrindinis - balandžio 24 – gegužės 24 dienomis.

2. Papildomas - rugsėjo pradžioje (papildomas priėmimas vykdomas, jei nesukomplektuojamos grupės pagrindinio priėmimo metu). Jei yra laisvų vietų, mokiniai į mokyklą gali būti priimami ir vėliau.

3. Mokiniai į mokyklą priimami pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus prašymus mokyklos direktoriui.

Prašyme nurodoma:

3.1. mokinio vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta;

3.2. skyrius, kuriame pageidaujama mokytis;

3.3. tėvų ar globėjų adresas, telefonas, el. paštas.

3.4. pagrindinio lavinimo mokyklos pavadinimas, klasė, kurioje mokinys mokysis nuo rugsėjo 1 d.

4. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

4.1. gimimo liudijimo  (asmens tapatybės dokumento) kopija;

4.2. pažyma apie mokymosi rezultatus (jei mokinys mokėsi kitoje mokykloje ar užsienyje);

4.3. 1 nuotrauka (3 x 4).

5. Prašymai priimami mokyklos raštinėje.

6. Prašymai registruojami registracijos žurnale.

7. Mokiniai, kurie mokėsi užsienyje, priimami bendra tvarka. Jei mokinys neturi pažymos apie mokymosi rezultatus, priėmimo komisija įvertina jo gebėjimus.

8. Mokiniai, nebaigę pradinio ar pagrindinio muzikinio, dailės ir šokio ugdymo programų, tęsti mokslą priimami tik pateikę pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

9. Apie priėmimo datas, konsultacijų laiką skelbiama mokykloje, miesto švietimo įstaigose, spaudoje, internetinėje svetainėje ir kt.. Mokyklos direktoriaus įsakymu skiriami mokytojai konsultacijoms. Jose vaikai ir mokiniai supažindinami su gebėjimų patikros užduotimis.

10. Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaroma priėmimo komisija (toliau – Komisija), kurios pirmininkas yra direktorius arba jo pavaduotojas ugdymui.

Komisija:

10.1. vertina stojančiojo meninius gebėjimus;

10.2. įvertinimą įrašo į  protokolą.

11. Priimant tikrinama:

11.1. į muzikos skyrių - muzikinė klausa, atmintis, ritmo pojūtis ir fizinių duomenų atitiktis;

11.2. į šokio skyrių – ritmo pojūtis ir fizinių duomenų atitiktis;

11.3. į dailės skyrių – savarankiškai  įvairia technika atlikti kūrybiniai darbai.

12. Komisija, patikrinusi vaikų ir mokinių gebėjimus, gali juos priimti į aukštesnę muzikos dalyko, šokio ar dailės klasę.

13. Mokiniai į mokyklą priimami direktoriaus įsakymu. Jį direktorius išleidžia remdamasis komisijos protokolu.

14. Priimtų vaikų ir mokinių sąrašai skelbiami mokyklos internetinėje svetainėje ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo mokyklos direktoriaus įsakymo dėl mokinių priėmimo išleidimo dienos.

15. Stojamasis mokestis – 7 % BSI (2,66 Eur)

16. Gavėjas: Trakų meno mokykla, kodas 190680839, adresas: Karaimų g. 10, Trakai 

17. Sąsk. Nr. LT344010042700030175, Luminor bankas. 

Nurodyti vaiko vardą ir pavardę.

Daugiau informacijos: www.trakumenomokykla.lt
tel. 8 528 55519, 8 626 63564

el. p.: trakumenomokykla@gmail.com

______________________________________________________________________

Prašymas dėl mokinio priėmimo_2020